Vedtægter

Vedtægter for Vejlavet Fristranden

 • 1.

Navn og hjemsted

 Vejlavets navn er ”Vejlavet Fristranden” og dets hjemsted Dragør.

 • 2.

Formål

a). Lavets primære formål er at varetage vedligeholdelsen af de veje og arealer med tilhørende afløb med videre, som vejlavet har en vedligeholdsforpligtigelse for.

b). Endvidere at optræde på medlemmernes vegne og varetage disses fælles interesser i forhold til kommunale- og andre myndigheder og organisationer.

c). Efter behov og efter vedtagelse i hvert enkelt tilfælde på en generalforsamling, kan vejlavet optræde i andre anliggender af fælles interesse.

 • 3.

Bidragspligt og medlemskab

a). Enhver grundejer hvis ejendom støder umiddelbart til en af de vejlavet tilhørende vej, stier og arealer, er pligtige at bidrage til vedligeholdelsen som nærmere bestemt nedenfor under § 4 a). Hver ejendom er underkastet samme bidragspligt og hver ejendom giver en stemme på vejlavsmødet.

b). Deltagelse i vejlavets øvrige fælles aktiviteter jf. §§ 2 b) og c), er på frivillig basis.

c). Grundejere som sælger deres ejendom og udtræder af vejlavet, har ikke krav på refusion af nogen del af den indbetalte vejafgift eller vejlavskontingent.

 • 4.

Vejafgift og vejlavskontingent 

a). Til at sikre vedligeholdelse af vejlavet fælles veje og arealer (samt tilskud til Nordstrandens Badelaug/badebro) jf. § 2 a), betaler hver grundejer per ejendom en årlig vejafgift, som indsættes på en særlig vejafgiftkonto i Vejlavet Fristrandens navn. Midlerne på denne konto, kan udelukkende anvendes til det nævnte formål; dog kan der hvert år hæves et beløb til administration af de opgaver, som er direkte forbundet med vejenes vedligeholdelse. Vejafgiften vedtages på det årlige lavsmøde for et år af gangen, under hensyntagen til den opsparede kapital, og størrelsen af de forventede fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

b). Vejafgift og vejlavskontingent skal være indbetalt til den af kassereren oplyste bankkonto senest 31. maj. Udebliver betalingen mere end en måned opkræves sædvanlige morarenter. Bestyrelsen kan inddrive manglende betalinger pr. incasso.

c). Ved ejerskifte hæfter den nye ejer for vejafgift og vejlavskontingent  i hele det regnskabsår i hvilket han overtager ejendommen, og den nye ejer hæfter ligeledes for evt. ubetalte andele af vejudgifter, samt for indskud på vejkontoen pr. overtagelsesdatoen. Se nærmere herom under § 8, Overgangsbestemmelser.

f). Vedligeholdelse af vejlavets fælles veje og arealer skal til enhver tid følge anvisningerne i Vejlavsregulativet jf. Bilag 1., som behandles og godkendes på det årlige vejlavsmøde.

 • 5.

Bestyrelse

a). Lavet ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, hvoraf formanden og kassereren vælges direkte på lavsmødet. Bestyrelsen fordeler selv sine opgaver. Der vælges ingen suppleanter, idet den resterende bestyrelse omkonstituerer sig efter behov i tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratræden inden næste lavsmøde. Genvalg kan finde sted.

b). Lavet forpligtes ved underskrift af formanden og kassereren i forening, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller et til formålet, af samtlige bestyrelsesmedlemmer godkendt bestyrelsesmødereferat. Afholdelse af alle ordinære udgifter skal ske i overensstemmelse med det på lavsmødet godkendte budget. Alle udgifter over kr. 5000, skal godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om der er tale om en enkelt udgiftspost eller flere udgiftsposter til samme formål indenfor et regnskabsår.

c). Bestyrelsesmøder skal indkaldes med rimeligt varsel, og afholdes så ofte formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over beslutningerne på bestyrelsesmøderne føres et referat, som godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer senest på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sine synspunkter indført i referatet. Referatet tilhører vejlavet og skal være tilgængelig for vejlavets medlemmer på vejlavets hjemmeside.

d). Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede, men bestyrelsen kan afholde rimelige mødeudgifter.

e). Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er tilstede. Afgørelser indenfor bestyrelser træffes ved stemmeflerhed, idet formanden stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Er formanden ikke tilstede, kræves enstemmighed blandt den øvrige bestyrelse.

f). Klager eller øvrige henvendelser fra medlemmer skal fremsendes skriftligt til formanden eller til mindst to andre bestyrelsesmedlemmer. Henvendelsen skal behandles senest på næstfølgende bestyrelsesmøde, medmindre der er tale om hastesager, som ikke kan afvente et bestyrelsesmøde.

 • 6.

Regnskabsførelse og revision

a). Vejlavets regnskabsår følger kalenderåret. Senest d. 1. Februar i det følgende kalenderår skal regnskabet være afsluttet og forelagt revisorerne. Regnskabet skal specificere indtægter og udgifter. Revisorerne skal gennemgå regnskaberne kritisk og talmæssigt, og forvisse sig om samtlige bilags og aktivers tilstedeværelse. Revisorerne skal derefter påtegne regnskabet i så mange eksemplarer som bestyrelsen skønner nødvendigt.

b). Lavets midler indsættes i et pengeinstitut på en vejlavskonto. Hævning kan kun finde sted i overensstemmelse med § 5 b). Dog kan bestyrelsen meddele prokura til kassereren til hævning indenfor en nærmere fastsat grænse.

c). Lavsmødet vælger to revisorer som fungerer indtil næste ordinære lavsmøde er afholdt og regnskabet forelagt. Genvalg kan finde sted. Revisorerne kan til enhver tid fordre sig bestyrelsesreferaterne og samtlige regnskabsbøger og –bilag forelagt og beholdninger forevist. Revisorerne har pligt til at påtale mangler i regnskabsførelsen overfor den samlede bestyrelse, og at indføre denne påtale i vejlavets regnskab.

 • 7.

Lavsmødet

a). Lavsmødet er vejlavets højeste myndighed i alle anliggender. Ordinært vejlavsmøde afholdes hvert år i Dragør, inden udgangen af april måned. Indkaldelsen sker via E-mail og undtagelsesvis pr. brev ved særlig tilladelse fra bestyrelsen, til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt ordlyden af evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Endvidere skal indkaldelsen indeholde det foregående års regnskab i revideret form, samt budgettet for det indeværende regnskabsår, med oplysning om den af bestyrelsen foreslåede vejafgift og vejkontingent.

b). Forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på lavsmødet, skal være indsendt skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmernes adresse inden d. 1. Marts. Bestyrelsen kan dog tillade behandling af forslag, som fremkommer senere end denne dato, forudsat forslaget kan nå at blive optaget i indkaldelsen til vejlavsmødet.

c). Bestyrelsen fastsætter dagsordenen, der ved det ordinære lavsmøde mindst skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om det foregående års virksomhed
 3. Godkendelse af driftsregnskab og status
 4. Godkendelse af indeværende års budget, vejafgift samt vejregulativ.
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
 6. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

d). Dirigenten skal lede vejlavsmødet og påse, at det er indkaldt og forløber i overensstemmelse med vedtægterne. Han skal tillade skriftlig afstemning, såfremt mindst fem af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Han skal med assistance af et andet medlem, kontrollere stemmeoptællingerne. Han skal påse, at samtlige beslutninger på lavsmødet indføres i referatet. Når dette er underskrevet, har den fuld beviskraft med hensyn til det vedtagne.

e). Alle beslutninger på lavsmødet tages ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Til vedtagelse af forslag om ændring af lavets vedtægter kræves dog 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Til opløsning af lavet kræves mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmers stemmer og flertal blandt de fremmødte stemmer. Et medlem kan på lavsmødet kræve referatet forelagt eller oplæst. Der kan gennem et tilstedeværende medlem stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og forlægges dirigenten til godkendelse. Kun medlemmer som betaler vejlavskontingent, har stemmeret vedr. beslutninger om de fælles anliggender som ikke vedrører vejene.

f). Ekstraordinært lavsmøde afholdes i Dragør med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem, når bestyrelsen eller mindst otte medlemmer, til bestyrelsen stiller skriftligt motiveret forslag herom. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden og ordlyden af det eller de forslag som ønskes behandlet. Beslutninger på et ekstraordinært lavsmøde skal have mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for sig og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Undtaget herfra, er forslag om opløsning af lavet, som kræver mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmers stemmer og flertal blandt de fremmødte stemmer.

 • 8.

Overgangsbestemmelse

a). Nuværende grundejere i vejlavets område, som ikke hidtil har bidraget til vejenes vedligeholdelse gennem den årlige vejafgift, men i stedet har betalt en forholdsmæssig andel af de løbende udgifter til vejenes vedligeholdelse når disse er opnået, kan vælge enten at fortsætte denne fremgangsmåde eller fremover at betale den på vejlavsmødet fastsatte vejafgift. Såfremt sidstnævnte fremgangsmåde vælges, skal disse grundejere desuden betale et indskud svarende til en forholdsmæssig andel af den på vejafgiftkontoen stående formue. Indskuddets størrelse beregnes og oplyses af kassereren. Enhver grundejer kan fortsat vælge alene at bidrage til vejenes vedligeholdelse uden at betale vejlavskontingent.

b). Nye grundejere er altid forpligtet til at betale den årlige vejafgift og i givet fald at indbetale et tilskud svarende til en forholdsmæssig del af indestående på vejafgiftkontoen, såfremt den foregående grundejer ikke har bidraget til denne.

____________________________________________

Ovenstående nye vedtægter er vedtaget på vejlavsmødet d. 13.4.2016, og erstatter de oprindelige vedtægter fra den konstituerende generalforsamling d. 2.11.1920 med ændringer af d. 25.6.1936, d. 6.7.1937, d. 22.6.1992, d. 1.11.1995, d. 23.11.1998, d. 20.11.2002,  d. 23.4.2018 og d. 16.6.2020.