Forside

Vejlavet Fristranden er ejer af matrikelnr. 333 b Dragør By. Der er tale om vejarealerne inklusiv græsrabatter til grundskel på hele Fristrands Allé samt tilsvarende på Øresunds Allé fra skel mellem nr. 32 og 34 og op til Nordre Tangvej inklusive et stiareal mellem Øresunds Allé og Strandlinien overfor Fristrands Allé.

Vejlavet har specifikt forpligtelse for drift og vedligeholdelse af vejene som private fællesveje i byområde i henhold til Privatvejslovens bestemmelser. Hertil kommer hvad der måtte være af tinglyste aftaler/deklarationer og evt. andre private aftaler/deklarationer.

Vejlavet håndhæver udseendet af fællesarealer i henhold til egne vedtægter.

Formuleringen vedligeholdelse indebærer alt andet lige over en sikring af Vejlavets anlæg, så ansvarspådragende skader undgås og den investerede kapital i anlæggene bevares. Helt som vedligeholdelse af sit eget hus.

Mere specifikt kan nævnes følgende elementer, hvilket dog ikke er en udtømmende liste:

–          Lapning af huller i asfalt og rabat

–          Snerydning og glatførebekæmpelse

–          Vejvedligehold/asfalt slidlag (som beskyttelse af træværk med fx Gori)

–          Træpleje

–          Vejafvanding

–          Vejbump og vejudstyr i øvrigt

–          Græsslåning

–          vejbelysning

Ultimativt vil den enkelte grundejer være ansvarlig for den del af vejmatriklen, som er beliggende ud for egen grund.